ข่าวทั่วไป

ศูนย์บรรณสารฯ ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เพชรบุรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยคุณอาภรณ์ ไชยสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ คุณพิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา คุณเกษมาพร ตัญบุญยกิจ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ ให้การต้อนรับ เพื่อทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการศูนย์บรรณสารฯ ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานด้านการบริการ ทั้งในส่วนของงานห้องสมุด และงานสนับสนุนสื่อการศึกษา ตลอดจนการดำเนินงานด้านห้องสมุดสีเขียว การประหยัดพลังงาน และโครงการห้องสมุดสีเขียวที่ศูนย์บรรณสารฯ ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนต่างๆ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรรสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทีมงานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบห้องสมุดอัติโนมัติ WALAI AutoLib อีกด้วย

จากนั้นคณะดูงานได้เยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการต่างๆ ในอาคารบรรณสารฯ ทั้งห้องสมุด การใช้งานสวิตซ์ประหยัดไฟเฉพาะจุด การให้บริการยืม-คืน บัตร CLM Privilege card การใช้งาน RFID ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ห้องบันทึกการเรียนการสอน (e-lecture recording) และห้องผลิตสื่อช่วยสอน เป็นต้น


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/PhotoandVDO.WU/media_set?set=a.1020925114738566&type=3

TOP