ข่าวทั่วไป

ผลการจัดแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาส่งคณะนักกลอนเข้าร่วมแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓๖ คณะ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔๒ คณะ และระดับอุดมศึกษา จำนวน ๑๖ คณะ ปรากฏผลการประกวดดังนี้

๑.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (คณะที่ ๒)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นางสาวศุภพิชญ์ เกื้อสกุล
๒. เด็กหญิงธนัชชา จับจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงฐิตาภา สุขอนันต์
๒. นางสาวจันทภา ขวัญเมือง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนสตรีทุ่งสง (คณะที่ ๒)
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงมาริษา แซ่ตั้น
๒. เด็กหญิงธันยพร กมลเจริญ

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม (คณะที่ ๑)
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นายเมธาวี ก้านแก้ว
๒. นางสาวน้ำทิพย์ หอมจันทร์

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม (คณะที่ ๒)
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. เด็กหญิงศุภิสรา อำนวย
๒. เด็กชายชนะพล แก้วแกมจันทร์

๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร (คณะที่ ๑)
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
๑. นางสาวกมลมาศ กลิ่นนุ่น
๒. นางสาวสุดารัตน์ เดชเครือ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม (คณะที่ ๑)
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นางสาวกนกพร อุปฐาก
๒. นางสาวปรียาพร พรมครอบ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (คณะที่ ๒)
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑. นางสาวฟารีดา หวันเหล็ม
๒. นางสาวธาริณี คงทน

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร (คณะที่ ๒)
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
๑. นายศาตนันท์ นำแก้ว
๒. นางสาวณิชารีย์ บัวเผียน

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. นางสาวลักขณา สิงห์สามารถ
๒. นางสาวปิ่นเกล้า งามขำ
๓.ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑. นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต
๒. นายชัชชานนท์ พลฤทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (คณะที่ ๒)
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๑. นายขวัญชัย มีทรัพย์
๒. นายแมน คล้ายสุวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑. นางสาวปิยะวดี ขาวเอี่ยม
๒. นายนพวิชญ์ สุขพันธุ์

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (คณะที่ ๑)
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
๑. นางสาวกานดามณี รัตนพล
๒. นางสาวธัญย์ชนก รอดจันทร์

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะที่ ๒)
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
๑. นางสาวสุพรรษา สว่างใจ
๒. นายวัทนพร บุญชู


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th,

TOP