ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความวิจัยของ รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารของฐานข้อมูล Nature Index

บทความวิจัยของ รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัย เรื่อง Noether symmetry in the Nash theory of gravity ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร European Physical Journal C ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Nature Index [https://www.natureindex.com/faq#journals] วารสารดังกล่าวถูกจัดอยู๋ใน ควอไทล์ที่ 1 และมีค่า impact factor ปี 2017 เท่ากับ 5.172 (ข้อมูลจาก : https://ird.wu.ac.th/?page_id=4159&lang=th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th/?page_id=4159&lang=th

TOP