มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก (บริหารธุรกิจ) และปริญญาโท MBA, MM ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2)