ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก (บริหารธุรกิจ) และปริญญาโท MBA, MM ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2)

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MM) ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2)
 
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-2203, 0-7567-2208 โทรสาร 0-7567-2202

2. ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C. Tower ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7722-5260-3 โทรสาร 0-7722-5264

3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3138, 0-7567-3139

หรือสมัคร Online ได้ที่ : http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

TOP