ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพโรงเรียนเบญจมราชูทิศศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 03209 อาคารเรียนรวม 3

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้พูดคุยแนะนำแนวทางการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีความสำคัญมาก นักเรียนต้องเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบ สิ่งที่ตัวเองสนใจ ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า ชอบอะไร เรียนแล้วมีความสุขหรือไม่ เพราะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดอาชีพของเราในอนาคต อย่างไรตามในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายที่ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ซึ่งปีการศึกษา 2561 มีการรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูงขึ้น เพื่อป้องกันการตกออกระหว่างการเรียน ส่วนอาจารย์ที่จะมาสอนทุกคนต้องผ่านการอบรมมาตรฐาน UKPSF บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพรองรับต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ EXIT-EXAM

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน การปรับปรุงภูมิทัศน์มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) การบริการรถไฟฟ้าเพื่อเป็นระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนปรับปรุงสนามกีฬาต่างๆ ให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งติดตั้งกล้อง CCTV ดูแลความปลอดภัยทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่มีความสุขและปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้

โอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหาร คณบดี และตัวแทนอาจารย์จากสำนักวิชาต่างๆของ ม.วลัยลักษณ์ ได้ร่วมแนะนำมหาวิทยาลัย และให้ข้อมูลเชิงลึกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างการรับรู้และความมั่นใจแก่ผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งนำชมห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย

ประมวลภาพ

TOP