ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ให้บริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพแก่ชาวบ้านตำบลท่างิ้ว