ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นายโรเบิร์ต แซนทอส นักศึกษา ป.โท หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL) คว้ารางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม

นายโรเบิร์ต แซนทอส นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL) ได้รับรางวัลนำเสนองานวิชาการยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการ "The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC 2012) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวเรื่อง "Peer Assessment for English Learners: Application and Influences with First- Year Medical Students in Cooperative Learning Group" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

TOP