ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีบนเวทีทางวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับเยาวชนของประเทศ

นอกจากนี้ ขอแสดงความยินดีกับ นายอานนท์ อาชานกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ชั้นปีที่ 4 ที่คว้ารางวัลอันดับ 1 ประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย (oral presentation) ในสาขาสาขาคณิตศาสตร์ และ นายภควัต แต่งวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลอันดับ 2 ในประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (poster presentation) ในสาขาชีววิทยา

ขอบคุณภาพจากอาจารย์ ดร. พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ และส่วนงานเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.moe.go.th/websm/2018/3/235.html

TOP