ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม. วลัยลักษณ์ เปิดรับผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Conference on the 4th Industrial Revolution and its Impacts

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on the 4th Industrial Revolution and its Impacts (IC4IR2019) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ถึง วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารไทยบุรี และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเปิดรับบทคัดย่อผลงานในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ ใน 4 Theme ดังนี้

Theme ที่ 1 Impacts on Science and Technology

1. Innovative Food Science and Emerging Technology
2. Oil Palm and Innovative Products
3. Smart Materials and Devices
4. Digital Innovation
5. Wood and Other Bio-based Materials
6. Shrimp Culture Innovation
7. Other relevant topics

Theme ที่ 2 Impacts on Health Science
1. Innovations in Health Science
2. Public Health
3. Emerging and Re-emerging Diseases
4. Complementary and Alternative Medicine
5. Other relevant topics

Theme ที่ 3 Impacts on Social Science
1. Smart City: E-Government and Civic Engagement
2. Digital Revolution: Labour Force, Gender Identity and Cultural Value
3. The Politics of the Consumption Habit and the Creation of Makeshift Culture
4. Crossing Borders through Culture of Artificial Intelligence
5. Women in Connective Synergy Ability
6. Intersectional Education and Technology
7. Tourism
8. Other relevant topics

กลุ่มที่ 4 Impacts on Environmental Science
1. Pollution and Management
2. Climate Change and Global Warming
3. Green Innovation and Sustainable Development
4. Environmental Modelling: GIS, Remote Sensing and Modelling Technologies
5. Biodiversity Conservation
6. Environmental and Ecological Restoration
7. Marine Debris
8. Ecoinformatics
9. Other relevant topics

ผู้สนใจเสนอผลงานสามารถดาวน์โหลด Template สำหรับการเตรียมบทคัดย่อได้จาก เว็บไซต์การประชุม (ic4ir.wu.ac.th) และส่งบทคัดย่อโดยใช้ระบบพิจารณาผลงานออนไลน์ที่เว็บไซต์
https://easychair.org/account/signin.cgi?key=74967752.SoN7CVaxCbZsgJ7L
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(สำหรับท่านที่ไม่มี account ของ EasyChair ต้อง Register ก่อน จากนั้นสามารถ ส่งผลงาน ติดตาม หรือประเมินผลงาน ในการประชุมนานาชาติของมหาวิทยาลัยและวลัยลักษณ์วิจัยได้ทุกปี รวมทั้ง conference อื่นๆทั่วโลกอีกมากมาย)

บทความฉบับเต็ม (Full length paper) จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Walailak Procedia, Walailak Journal of Social Sciences (indexed in TCI Tier 1) และ Walailak Journal of Science and Technology (indexed in Scopus Q3)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ic4ir.wu.ac.th/

TOP