ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามประกาศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง คือ
1. นางสาววราภรณ์ สุจริตพันธ์
2. นางสาวสุนิสา มุณีจักร์
3. นางสาวณัฏฐณิชา วัฒนศัพท์
4. นางสาวชนวรรณ บุญสุข
5. นางสาวนันท์นภัส หนูแก้ว
6. นางสาวสุไฮลา หนูดมะหมัด
7. นางสาวสุนิสา ยิ่งยง
8. นางสาวณัฐนันท์ รักษาเมือง
9. นางสาวสุกัญญา บุญอนันต์

ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง คือ
1. นางสาววิไลลักษณ์ ดีซี
2. นางสาวสุภาวดี ดีช่วย
3. นางสาวณัฐนรี รอบคอบ
4. นางสาวนีรนุช เด็นดู

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP