ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนบริการกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนบริการกลาง ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2561 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ คือ
นายธีรวัฒน์ บุญวรรณ

ผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง)
1. นางสาวภัทรวดี เกิดมณี
2. นางสาวทิพาพร โซ่เมืองพระ
3. นางสาวนิตยา นาคสุวรรณ์

อนึ่ง ส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ได้ตามความเหมาะสม


TOP