รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ รุ่น 2 วันที่ 3-4 พ.ค.55