ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ รุ่น 2 วันที่ 3-4 พ.ค.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ รุ่น 2 ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
 
ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงบทบาทสำคัญของงานธุรการที่มีต่อการบริหารงานในองค์กร ทัศนคติต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ถูกต้องของงานธุรการในสำนักงานยุคใหม่ การใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการสื่อสาร ศิลปะในการต้อนรับ/นัดหมาย/การใช้โทรศัพท์ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เรียนรู้วิธีการพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ เช่น การวางแผนและการบริหารเวลาในการทำงาน กระบวนการและขั้นตอนการบริหารทางเดินเอกสารยุคไร้กระดาษ เทคนิคและกลวิธีการบริหารระบบสำนักงานยุคใหม่ 5 ส เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ ตลอดถึงการสามารถรายงานผลการใช้ทรัพยากร รายงานผลการจัดการสำนักงานต่อผู้บริหารได้
 
หลักสูตรดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในทุกองค์กร ที่ต้องรับผิดชอบงานด้านธุรการ ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานธุรการขององค์กรยุคการแข่งขัน ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบสนองการทำงานของฝ่ายอื่นๆให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของตำแหน่งงานธุรการให้เป็นที่ยอมรับ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
วิทยากรบรรยาย โดยอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
- สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 2,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 23 เม.ย.55 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 ท่าน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 ท่าน ลด 15%
- สมัคร 1 ท่าน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)
 
สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1, e-mail:wu-surat@wu.ac.th หรือสมัครอบรมออนไลน์ทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th

TOP