ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพงานประชุมวิชาการ และ การเตรียมความพร้อมวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลอาเซียน (ACI)ม.วลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพงานประชุมวิชาการ และ การเตรียมความพร้อมวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลอาเซียน (ACI) โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ม.วลัยลักษณ์ และผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วม เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย ม.วลัยลักษณ์ โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ กล่าวรายงานศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยแบบ ‘NAB Policy’ (National Area Base Policy) คือมุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักสำคัญอันดับแรก เพื่อการสร้างความรู้สำหรับประยุกต์ใช้ในสังคมไทยและการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่สังคมวิชาการของโลก รวมถึงส่งเสริมการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้การบริหารงานวิจัยกับการบริการวิชาการจะมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีความสมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการวิจัยที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ตามวิสัยทัศน์ ‘3 ล’ คือ เป็น ‘แหล่ง’ ข้อมูลผลผลิตงานวิจัย เป็น ‘หลัก’ ของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน และ เป็น ‘เลิศ’ สู่สากล

ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ เพื่อดำเนินงานโครงการ “สร้างบ้านให้วารสารวิชาการคุณภาพ” เป็นโครงการเพื่อขยายการสนับสนุนให้วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยกระดับคุณภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในฐานะ “บ้าน” ของวารสารวิชาการคุณภาพ ที่มีส่วนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามวิสัยทัศน์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดีที่ใช้วารสารวิชาการออนไลน์เป็นหนึ่งในกลไก จนถึงปัจจุบันการดำเนินการวารสารก็มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย University Consortium ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 28 แห่ง เพื่อรวมตัวกันบอกรับฐานข้อมูล Scopus เป็นเวลา 3 ปี ต่อเนื่อง ภายใต้โครงการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยและกำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจำนวน 138 เรื่อง มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus รวมทั้งสิ้น 1,076 รายการ นับตั่งแต่ปี พ.ศ. 2540 ผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์รวมมากที่สุดคือ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล บรรณาธิการ Walailak Journal of Science and Technology จำนวน 76 บทความ ล่าสุดมีวารสารไทยอยู่ในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 32 วารสาร จากวารสารไทยทั้งหมด 772 รายการในฐานข้อมูล TCIผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีวารสารวิชาการไทยอยู่ในฐานข้อมูล TCI จำนวน 772 วารสาร และมีวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI เฉลี่ยปีละ 80 วารสาร หลายวารสารได้พัฒนาคุณภาพตามหลักเกณฑ์วารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บางวารสารได้รับการรับรองมาตรฐานในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ และวารสารอีกส่วนหนึ่งยังต้องการพัฒนาคุณภาพให้เทียบเท่าหรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งปัจจุบันศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยหรือศูนย์ TCI ได้คัดเลือกวารสารไทยไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดยศูนย์ TCI ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการพัฒนาฐานข้อมูลอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) ขึ้น มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีฐานข้อมูลบทความและการอ้างอิงจากวารสารระดับประเทศ (National Citation Index, NCI) ของตนเอง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากแต่ละประเทศจำนวน 10 ประเทศเข้ากับฐานข้อมูลอาเซียน (ACI) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของประเทศสมาชิกในอาเซียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับรวบรวมผลงานตีพิมพ์จากวารสารของประเทศสมาชิก ให้สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงร่วมกันได้ รวมถึงเมื่อฐานข้อมูลอาเซียน มีศักยภาพและความพร้อมด้านคุณภาพของวารสาร ก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เช่น Scopus, PubMed และ ISI เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม มีวารสารไทยจำนวนน้อยที่อยู่ในฐานข้อมูลอาเซียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ จากวารสารไทยทั้งหมด และปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) จำนวน 5 วารสาร คือ วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ WMS Journal of Management และ Walailak Journal of Science and Technology โดยมีเพียง Walailak Journal of Science and Technology วารสารเดียวที่อยู่ในฐานข้อมูลอาเซียน และฐานข้อมูล Scopus

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ จึงกำหนดจัดการอบรมการพัฒนาคุณภาพงานประชุมวิชาการ และการเตรียมความพร้อมวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลอาเซียนขึ้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 55 คน จาก 5 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับอาเซียน เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำไปสู่ผลกระทบการดำเนินงานด้านวารสารและการจัดประชุมวิชาการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการประเมินคุณภาพทางวิชาการของหน่วยงานภายในประเทศเพื่อก้าวสู่สากลต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ : ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP