อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.วลัยลักษณ์ จัดค่ายเยาวชนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ