มวล.จัดโครงการเภสัชเรียนรู้ชุมชน มุ่งให้นักศึกษามีทักษะทางเภสัชกรรมชุมชน