ข่าวเด่น

มวล.จัดโครงการเภสัชเรียนรู้ชุมชน มุ่งให้นักศึกษามีทักษะทางเภสัชกรรมชุมชน
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเภสัชเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 5 ระหว่าง วันที่ 1-4 เมษายน 2555 ณ ชุมชนตำบลวังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช มุ่งให้นักศึกษามีทักษะทางเภสัชกรรมชุมชน สามารถทำงานร่วมกับชุมชนและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆในลักษณะทีมวิชาชีพสุขภาพได้ โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 ในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยมีคุณชาญชัย อุบลรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน คุณธีระวัฒน์ แดงกะเปา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมภาพตำบลวังหิน บุคลกรทางด้านสาธารณสุข ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนในตำบลวังหินร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่น
 
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวในพิธีเปิดว่า ม.วลัยลักษณ์มีปณิธานการทำงานเพื่อชุมชมและสังคมโดยในส่วนของงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในขณะนี้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการเปิดหลักสูตรต่างๆในด้านดังกล่าวเกือบครบในทุกหลักสูตร โจทย์สำคัญในฐานะสถาบันแห่งนี้คือการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ นั่นคือต้องทำให้ทุกคนที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนที่อยู่รายรอบต้องมีสุขภาพที่ดีด้วย สำหรับโครงการเภสัชเรียนรู้ชุมชนของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ถือเป็นโครงการที่ดีมาก สิ่งที่นักศึกษาที่ผ่านโครงการนี้จะได้รับคือการมีทักษะเภสัชกรรมชุมชน ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมวิชาชีพสุขภาพ ได้สัมผัสชีวิตจริงในการปฏิบัติงานในชุมชน เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งจะเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณคณะทำงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้นำชุมชน บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และประชาชนที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือ ดูแลให้คำแนะนำแก่นักศึกษาเป็นอย่างดี
 
ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร กล่าวว่า สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มุ่งหวังที่จะผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่พึ่งพาของสังคม ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ในลักษณะของทีมสุขภาพได้ และด้วยการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเน้นให้นักศึกษามีการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ โดยได้ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งการจัดโครงการเภสัชเรียนรู้ชุมชนประจำปี 2555 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยในครั้งนี้ใช้ชุมชนตำบลวังหินเป็นแหล่งเรียนรู้เนื่องจากชุมชนดังกล่าวมีความพร้อม มีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้มีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 43 คนเข้าร่วมโครงการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส)
 
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน/ทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน/ทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในทักษะดังกล่าว กิจกรรมการเรียนรู้เครื่องมือชุมชน โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อสร้างการเรียนรู้ชุมชนด้วยตนเอง เลือกเครื่องมือชุมชนที่เหมาะสมในการเข้าถึงชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนวังหิน โดยแบ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ภัยพิบัติ เศรษฐกิจพอเพียง ศสมช.ร้านค้าสหกรณ์ชุมชน และกิจกรรมการบริการวิชาการให้แก่ชาวบ้านในชุมชนวังหิน ในหัวข้อ สารอันตรายในเครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่งเมื่อนักศึกษาได้ทำกิจกรรมแล้วจะมีการระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าบันทึกการเดินทางเกี่ยวกับฐานการเรียนรู้ รวมทั้งบอกเล่าความรู้สึกในระหว่างการทำค่ายและความประทับใจในชุมชนวังหินแห่งนี้

ประมวลภาพ
 
ข่าวและภาพ โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP