ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (งานพัฒนาระบบสารสนเทศ) จำนวน 4 อัตรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (งานโปรแกรมเมอร์) จำนวน 6 อัตรา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. รายละเอียดตำแหน่ง

2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (งานพัฒนาระบบสารสนเทศ) จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีประสบการณ์ในระบบสารสนเทศงานโรงพยาบาล จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงานของตำแหน่ง
- เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์และออกแบบระบบศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- จัดทำขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้การจัดทำ TOR มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
นโยบาย/กฏหมาย/พรบ./ระเบียบ ด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,000 บาท

2.2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (งานโปรแกรมเมอร์) จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานพัฒนาโปรแกรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หากมีประสบการณ์ในการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Visual Studio .Net จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงานของตำแหน่ง
- ร่วมพัฒนาโปรแกรมระบบโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นระบบงาน แบบ Client-Server บนฐานข้อมูล Oracle
- ติดตั้งโปรแกรมระบบโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
- ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมทดสอบการใช้งานในทางปฏิบัติเพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วย งานอยู่เสมอ
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม ตามรูปแบบที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสารสนเทศซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน ระบบโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้ ผู้ใช้งานสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ร่วมให้ข้อมูลการแก้ไขปัญหา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับโปรแกรมระบบโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แก่ผู้ใช้งาน
- ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

อัตราค่าจ้าง
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,000 บาท

2.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ในการทำงานเลขานุการไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีความสามารถในการจับประเด็นและสรุปความ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกองค์กร
- ความสามารถในการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Office (มีความสามารถในการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Visio จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ภาระงาน
- จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- จัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุม ตลอดจนงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพร้อมจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
- ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

อัตราค่าจ้าง
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 17,400 บาท

3. ระยะเวลาการจ้าง เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2561 และสัญญาตามโครงการต่อเนื่อง
หมายเหตุ การต่อสัญญาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4. คุณสมบัติอื่น ๆ
1) มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
2) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4) เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
6.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิทยาการสุขภาพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3066 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://hr.wu.ac.th/form.html
6.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
6.3 สำเนาใบรับรองคุณวุฒิและสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
6.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
6.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 6 เท่านั้น
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

7. การสมัคร
7.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิทยาการสุขภาพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวันครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
7.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิทยาการสุขภาพ ชั้น 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

8. การคัดเลือก
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

9. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง โปรดติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัยและประกาศจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

10. เงื่อนไขอื่น ๆ
10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่
กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการ
คัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
10.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


11. ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2561


TOP