ข่าวทั่วไป

รับสมัครผู้เสนอราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ถ่ายภาพ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ถ่ายภาพและอัดขยายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือห้างร้านที่มีอาชีพประกอบกิจการด้านถ่ายภาพ โดยเป็นเจ้าของกิจการและมีห้องปฏิบัติการในการถ่ายภาพ ช่างภาพต้องมีความชำนาญและมีประสบการณ์

2. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ถ่ายภาพบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของรัฐมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองเสนอราคาเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ถ่ายภาพในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดเปิดซองเสนอราคาคัดเลือกในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจขอรับเอกสารการเสนอราคาเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ถ่ายภาพได้ที่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรุงเทพมหานคร เลขที่ 979/44-45 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 (ตรงข้าม ททบ.5) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7567-3859-60 หรือ 0-2298-0244-5 ในวันและเวลาราชการ


TOP