ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญองค์พ่อจตุคามประดิษฐานสู่วิมานเทพอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญองค์พ่อจตุคามประดิษฐานสู่วิมานเทพ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณข้างลานจอดรถ ฝั่งซ้ายอาคารไทยบุรี เพื่อสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้

๐๘.๐๐ น. -ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
๐๘.๔๕ น. -ขบวนแห่องค์พ่อจตุคาม จากลานเพลินตา มาสู่วิมานเทพ
นำขบวนโดยประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
๐๙.๐๐ น. - พิธีทางศาสนาพราหมณ์
๑๐.๐๐ น. - พิธีทางศาสนาพุทธ
๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
- รำบวงสรวง โดยนักศึกษาชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์
๑๑.๓๐ น. - เสร็จพิธี
หมายเหตุ ขอเชิญชวนแต่งกายชุดสีขาวสุภาพ และร่วมนำปิ่นโตถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ https://goo.gl/forms/fqti4VR2DC1IDUHp2

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP