ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานอำนวยการ) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานอำนวยการ) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามประกาศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง คือ
นางสาวพวงเพชร ราชพิบูลย์

ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวสำรอง คือ
นางสาวสุชาวดี ไชยภูมิ
นางสาวปฐมาวดี บุญโนนเต้
นางสาวศิวนาถ ลักษณะพาหุ
นางสาวเพ็ญพร แพนเดช
นางสาวศศิวิมล นาคประดิษฐ์
นางสาวนภา รูปโอ
นางสาวยุวธิดา คงศรี
นางสาวตันติมา ยอแสงรัตน์
นางสาวนันทิกา จันทร์วิทัน
นางสาววิชญาฬินทร์ คำหอม

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP