ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน