ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ แสดงความยินดีกับ ผอ.องค์การเภสัชกรรม และร่วมหารือแนวทางความร่วมมือศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลศูนย์กิจการนานาชาติ และนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าพบนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ องค์การเภสัชกรรม พร้อมร่วมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรม กับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพในการวิจัยและพัฒนายาใหม่ และการนำส่งยารูปแบบใหม่ให้กับประเทศ อีกทั้งการศึกษาผลทางคลินิกของยาที่อยู่ในกระบวนการพัฒนา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาดูงานและการฝึกปฎิบัติงานในโรงงานผลิตยาของนักศึกษาและการร่วมงานกับองค์การเภสัชกรรมในรูปแบบต่างๆ ในอนาคต

ปัจจุบันสำนักวิชาเภสัชศาสตร์มีการทำโครงการวิจัยและพัฒนาระบบนำส่งยารูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรมในวงเงินหนึ่งล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างการทำสัญญา และองค์การสนับสนุนทุนการศึกษาและการทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับนักศึกษาและการเป็นแหล่งฝึกปฎิบัติงานทางเภสัชกรรมอยู่ด้วยแล้ว ทั้งนี้ อธิการบดีได้มอบให้สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ต่อยอดพัฒนาความร่วมมือกับทางองค์การเภสัชกรรม ในการสร้างความเข้มแข็งในการผลิตยาใหม่ให้ประเทศ ตลอดจนการพัฒนาสารสำคัญที่มีศักยภาพต่อการรักษา และรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะต่อไป
ภาพ/ข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักวิชาภสัชศาสตร์

TOP