ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ผู้สมัครเป็นอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 แล้ว ผลปรากฏว่า ผศ.ดร.ทศธน จรูญรัตน์ ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งและสังกัดดังกล่าว

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุและกำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน หรือยกเลิกผลการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP