ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวแพทย์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ผู้สมัครเป็นอาจารย์ สาขาวิชาสัตวแพทย์ สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 แล้ว ผลปรากฏว่า น.สพ.อวิรุทธ์ วงศ์คำลือ ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งและสังกัดดังกล่าว

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุและกำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน หรือยกเลิกผลการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP