ข่าวเด่น

ผลงานวิจัย “เจลทำความสะอาดมือเพื่อกำจัดกลิ่นคาวปลาและอาหารทะเล” ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับชาติผลงานเรื่อง “เจลทำความสะอาดมือเพื่อกำจัดกลิ่นคาวปลาและอาหารทะเล” ได้รับรางวัลข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษาระดับ “ดีมาก” ซึ่งได้รับโล่รางวัล เหรียญเงิน และเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท ในกลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Food and Health Products) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2018)” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ผลงานวิจัย เรื่อง “เจลทำความสะอาดมือเพื่อกำจัดกลิ่นคาวปลาและอาหารทะเล” เป็นผลงานวิจัยโดยนักศึกษาและนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วย นางสาวมาริสา ด่านประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส ชัยจันทร์ ผลงานวิจัยดังกล่าว มีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นคาวปลาและอาหารทะเล สามารถกำจัดแบคทีเรียก่อโรคได้ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตขึ้นจากสารสกัดธรรมชาติ 100% ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ และสามารถใช้งานได้สะดวก โดยไม่ต้องล้างออก ซึ่งในระหว่างการจัดแสดงผลงานมีเอกชนให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์เป็นจำนวนมาก

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2018) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่าย คอบช. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษา โดยเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านนวัตกรรม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา อันจะเป็นการสร้างและพัฒนาเยาวชน ให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตเป็นบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP