ข่าวเด่น

ยอดเยี่ยม!! บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ม.วลัยลักษณ์ รุ่น17 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100%รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจัดโดยสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อเร็วๆนี้ ว่า มีบัณฑิตหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 17 เข้าสอบจำนวน 55 คน ผลปรากฏว่า บัณฑิตทั้ง 55 คน สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพได้ทุกคน หรือผ่าน 100% นั่นเอง ทั้งนี้ตนขอชื่นชมในศักยภาพ ความสามารถ ความตั้งใจ มุ่งมั่นของบัณฑิตทุกคน และขอขอบคุณคณาจารย์ที่ทุ่มเทกำลังความสามารถในการสั่งสอน ถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาและดูแลอย่างอบอุ่นใกล้ชิด

นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ มีผลสืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยได้นำระบบมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และมาตรฐานการศึกษาระบบของอังกฤษ UKPSF, Smart classroom, Smart laboratory การเรียนแบบ Active learning, การประเมินติดตามผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (Formative assesment) และการแลกเปลี่ยน สอบถาม สะท้อนกลับระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ (Feedback) ตลอดการเรียนทำให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็น และสามารถสร้างสรรค์ นำไปประยุกต์ใช้ได้ และตระหนักรู้สู่การนำไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ปัจจุบันหลักสูตรเทคนิคการแพทย์มีความโดดเด่น เน้นสู่ความเป็นสากล โดยมีหลักเทคนิคการแพทย์วิชาการ และเทคนิคการแพทย์วิชาการก้าวหน้า เรียน 5 ปี ได้ 2 ปริญญา คือ 4 ปีแรกได้ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ และต่อยอดทำวิจัยอีก 1 ปี ได้ปริญญาโททางชีวเวชศาสตร์ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายด้าน ได้แก่ การเป็นนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน หรือศูนย์แลบต่างๆ เปิดคลินิคแลบส่วนตัว เป็นนักวิชาการ อาจารย์ เป็นนักวิจัย ทำธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และยังสามารถสอบใบอนุญาตเทคนิคการแพทย์นานาชาติไปทำงานในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ได้ ซึ่งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ต้องการผลิตบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดี คนเก่ง ซื่อสัตย์ มีวินัย มีคุณธรรม และมีความทันสมัยเป็นสากล สามารถทำงานกับต่างชาติได้ ในฐานะที่เป็นรักษาการคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และดูแลการผลิตบัณฑิตอย่างใกล้ชิด รู้สึกภาคภูมิใจที่ทีมบริหาร คณาจารย์ สามารถส่งลูกศิษย์เป็นบัณฑิตสู่ฝั่งฝัน สอบผ่านใบประกอบวิชีพผ่านทุกคน 100% ทุกคนคืออนาคตของชาติ ของระบบสาธารณสุขไทยที่จะเป็นกลไกในการดูแลสุขภาพประชาชนในอนาคต

ทั้งนี้การสอบใบประกอบวิชาชีพดังกล่าวประกอบด้วยการสอบใน 7 รายวิชาหลักคือ 1)รายวิชากฏหมายและมาตรฐานวิชาชีพ 2)เคมีคลินิก 3)จุลชีววิทยาคลินิก 4)เวชศาสตร์การบริการโลหิต 5)ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 6)จุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยา และ7)โลหิตวิทยา

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ขอขอบคุณภาพจากเพจ School of Allied Health Sciences, Walailak University

TOP