ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 24 Hours : Garden of Submissions

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม และ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและปฏิบัติการ จากทุกสาขาวิชาและสังกัด ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 24 Hours: Garden of Submissions (24 ชั่วโมง: สวนส่งบทความ) เพื่อจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยส่งวารสารในฐานข้อมูล ISI หรือ TCI ให้ได้ใน 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ถึงเวลา 13.00 น. ของวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในบรรยากาศสวนที่รื่นรมย์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“24” เป็นกิจกรรมหนุนเสริมการตีพิมพ์รูปแบบแตกต่างจากการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายทั่วไป โดยมีเอกลักษณ์คือผู้เข้าร่วมตั้งเป้าหมายเดียวกันในการ “พัฒนาต้นฉบับบทความแล้ว submit ไปยังวารสารในฐานข้อมูล ISI หรือ TCI ภายในเวลา 24 ชั่วโมง” โดยได้รับคำแนะนำจำเพาะกับต้นฉบับแต่ละงานอย่างครบวงจร ทั้งการขับเน้นจุดเด่นของงาน สไตล์การเขียน การใช้ภาษา การใช้ฐานข้อมูล ISI หรือ TCI อย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออ้างอิงบทความในการอภิปรายอย่างครอบคลุมที่สุด การเลือกวารสาร การจัดรูปแบบ การเสนอชื่อผู้ประเมิน การใช้ระบบ submission และการบริหารเวลาในการเขียน โดยวนการปรึกษาปรับปรุงต้นฉบับตลอดวันตลอดคืนใน 24 ชั่วโมง ทั้งแบบ face-to-face และ on-line

กิจกรรม“24” เหมาะกับอาจารย์ รวมทั้งผู้บริหารที่มีรายงานวิจัยแต่ไม่มีเวลาจัดทำต้นฉบับ บุคลากรสายปฏิบัติการและนักศึกษาที่มีผลงานแล้วแต่ยังไม่มีประสบการณ์ส่งบทความ

“24” มีการจัดมาแล้ว 9 ครั้ง คือ 24 : พระนครศรีอยุธยา, 24 : นครราชสีมา, 24 : สงขลา, 24 : ปทุมธานี, 24 : กรุงเทพมหานคร, 24 : เชียงราย, 24 : อุตรดิตถ์, 24 : นครศรีธรรมราช และ 24: Secret Writers of Thasala มีสถิติจำนวน submit ได้สูงสุด คือ 11 บทความ TCI ใน 24 ชั่วโมง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วม โดยส่งบทคัดย่อของงานที่ต้องการเขียนเป็นบทความ ได้ที่ รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีเมล schitnar@mail.wu.ac.th

TOP