ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2555 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2555 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ โดยมีผู้สูงอายุร่วมรดน้ำขอพร จำนวน 120 คน
 
โอกาสนี้ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายถารวรัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดร.วีรพงศ์ โชติช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ศรีสุวรรณ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยร่วมงานสงกรานต์ ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 ณ หน้าสหกรณ์ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
 
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี กล่าวว่า วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นประเพณีที่ฝังลึกในวิถีชีวิตของคนไทย ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมที่มีมายาวนานและสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นศิลปะและวัฒนธรรมด้านการแสดงนาฏศิลป์ การให้ความสำคัญในเรื่องของพิธีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเกิดความร่มเย็นเป็นสุข ที่คงค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทย สมกับชื่อกิจกรรมว่า “วลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานประเพณี”
 
ในโอกาสปีใหม่ไทยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน พ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป อายุยืนนาน สุขสันต์หรรษาตลอดปีใหม่ไทย พ.ศ. 2555
 
ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมด้วยชุมชนรายรอบจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุและสังสรรค์ปีใหม่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ยกย่องผู้สูงอายุ อันเป็นบุคคลสำคัญของชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดี แสดงถึงความมีส่วนร่วมในเทศกาลปีใหม่ไทย อีกทั้งก่อเกิดความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชุมชน เป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี ให้คงอยู่ตลอดไป
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมด้วยชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน และชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลไทยบุรี ได้จัดประเพณีสงกรานต์ขึ้นเป็นประทุกปี เพื่อรดน้ำดำขอหัวขอพรผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุร่วมรดน้ำดำขอพร จำวน 120 คน
 
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงชุดกลองยาว การแสดงชุดมโนราห์ จากคณะเยาวชนชุมชนใหม่ การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา การแสดงจากเยาวชนลูกทุ่งชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน และฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP