มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2555 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย