ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเลขานุการ) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเลขานุการ) จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ก. รายชื่อ
003 นางสาวธัญญารัตน์ สุรพันธนากร
004 นายพงศ์นรินทร์ บิลมาศ
005 นางสาวพรพิมล แก้วสี่ดวง
006 นางสาวตมิสา พูลสวัสดิ์
007 นางสาววรรณา หวันบะหยอ
008 นางศุภดี ตรงต่อการ
009 นางสาวจริยา คำหวาน
010 นางสาวธิ้ดารัตน์ อนันตเสรีวิทยา
011 นางพรทิพย์ เรืองด้วง
012 นางสาวนฤมล กาฬคลอด
013 นางสาวดรรชนี กาญจนะ
014 นางสาวธารทิพย์ ประจินต์
015 ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุภาวดี ชะนิล
016 นายเกียรติศักดิ์ เพชรปาน
017 นายณัฐวุฒิ ภิรมย์
018 นางสาวสุธาทิพย์ พรหมจรรย์
019 นางสาวจิตตรา เพ็ขรอ่อน
020 นางกมลชนก ชูบัวทอง
021 นายกรวิชญ์ ใจแจ้ง
022 นางชนนิกานต์ รูปโอ
023 นางสลิลทิพย์ จุ๋ยมณี
024 นางสาวณัฏฐิกา ปุรินทราภิบาล
025 นางสาวเสาวลักษณ์ ลักขณา
026 นางสาวขนิษฐา เจริญเกียรติกุล
027 นางสาวรุจิรา นวลพุ่มรักษ์
028 นางสาวเกศกนก ดวงแก้ว
029 นางสาวสุนิศา พรหมณาเวช
030 นางสาววิชญนันท์ สมหมาย
031 นายวรุตม์ กุลทวี
032 นางสาวกรรณยารัตน์ ทองรักษ์
033 นางสาวภัทรวดี เกิดมณี
035 นางสาวฉัตมณี พันธรักษ์ราชเดช
100 นางสาวธมกร ธงรอด
102 นางสาวธิดารัตน์ แซ่ลิ่ม
103 นางสาวนัฏฐลักษณ์ น้ำจันทร์
104 นางสาวทิพาพร โซ่เมืองแซะ

ข. กำหนดการสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 2 อาคารวิทยาการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP