ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech October 2018: Plant Sciences ออกเผยแพร่ออนไลน์

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 October 2018 : Plant Sciences ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความด้านพฤษศาสตร์ และ พืชเกษตร รวม 6 เรื่อง จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านและอ้างอิงได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th) และสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับวารสารได้ที่ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ Managing Editor อีเมล journal.wu@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/93

TOP