ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS ขอเชิญร่วมงาน The National Conference WMS Management Research Conference # 1

 

เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20 สำนักวิชาการจัดการ กำหนดจัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 1 (WMS Management Research Conference # 1) ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านการจัดการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยในอนาคต 
 
โอกาสนี้ สำนักวิชาการจัดการ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังเสนอผลงานวิจัย
 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wms.wu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7567 2201 หรือ 0 7567 2224

** สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถเข้าร่วมสัมมนาฟรี โดย สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเบญจวรพร ขอนแก้ว เลขาทิพย์ โทร. 2201  
 

TOP