ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 14/๒๕61 ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 14/๒๕61 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ก. รายชื่อ
001 นางสาวลักขณา ชูศรี
002 นางสาวมุกดาวัลล์ สุขัง
003 นางสาวนุสรา อุมา
004 นายนที สาคร
005 นางสาวสุธาสินี ธรรมชาติ
006 นางสาวพัชราภรณ์ เสนาชู
007 นางสาวขนิษฐา ปัญจะเภรี
008 นางสาวปลันดา ฤดูดี
009 นายเลอศักดิ์ อินทร์นุภาพ
010 นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณา
011 นางสาวภัทรวดี เกิดมณี
012 นางสาวสุพัตรา พรหมฤทธิ์

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP