ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดโชว์ผลงานโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยใช้ทุนทางวัฒธรรมและภูมิปัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีแนวคิดในการนำลักษณะเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาประยุกต์ให้เกิดเป็นรูปธรรม สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการสานต่อนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าและสร้างความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวมีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกจำนวน 15 ราย ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช 8 ราย ระนอง 1ราย สุราษฎร์ธานี 1 ราย ตรัง 2 ราย และพัทลุง 3 ราย โดยทั้งหมดประกอบธุรกิจประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก

โดยเมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการจัดแสดงผลงานดังกล่าวขึ้น ณ โถงกลาง อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรรม เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมผลงาน และเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการตลาด ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มีการวิพากษ์ผลิตภัณฑ์ และนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์ต่อไปช่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP