ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   พ.ศ. 2535

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวน
(อัตรา)

คุณสมบัติ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 

 

 

2

 

 

 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต

- มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เช่น ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน หรือ โรงพยาบาลรัฐ อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

- มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและปฏิบัติงานนอกพื้นที่ศูนย์การแพทย์ฯ ได้

3คุณสมบัติอื่น ๆ
1)  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี  และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
2) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4) เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4ภาระงาน
1) ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อนำไปประกอบการวินิจฉัยและรักษา
2) ช่วยปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์เซรุ่มผู้ป่วย ตัดชิ้นเนื้อ ตรวจชิ้นเนื้อช่วยเลี้ยงสัตว์ทดลอง สังเกตอาการ
สัตว์ทดลอง ช่วยผ่าตัดอวัยวะต่างของสัตว์ทดลองช่วยหรือร่วมมือกับแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติงานวิเคราะห์วิจัยต่าง ๆทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
3) สนับสนุนงานตรวจวิเคราะห์ วิจัยทางห้องปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่นเตรียมวัตถุที่จะชันสูตรหาจุลินทรีย์สารบางชนิดหรือสภาพของเนื้อเยื่อหรือเซลล์ของมนุษย์ หรือสัตว์ทดลองซึ่งเป็นสาเหตุอาการแห่งโรค หรือปัญหาสาธารณสุข
4) ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐาน
5) รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงนำเสนอต่อไป
6) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5อัตราเงินเดือน  วุฒิปริญญาตรี. อัตราเงินเดือน  17,400  บาท  
ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์ฯ อาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งที่บรรจุ โดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

6สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
-  สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-  สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2542

7เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
7.1  ใบสมัครงานตามแบบของมหาวิทยาลัย  โดยขอรับได้ที่ศูนย์การแพทย์ฯ อาคารวิทยาการสุขภาพ ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์ฯ เลขที่ 222  ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3068  โทรสาร 0-7567-3708  หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19  เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5  สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0-2298-0244-5  โทรสาร 0-2298-0248  หรือสามารถ Download  ใบสมัครได้ที่  http://hr.wu.ac.th/form.html
7.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี  จำนวน 2 รูป
7.3  สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.6  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 1 ฉบับ
7.7  ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น  และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ศูนย์การแพทย์ฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น
ศูนย์การแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

8การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 200 บาท  ได้ที่ ศูนย์การแพทย์ฯ อาคารวิทยาการสุขภาพ ชั้น 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร  อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46  (ตรงข้าม ททบ.5  สนามเป้า) ถนพหลโยธิแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 12 กันยายน 2561 2561 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2  ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ  ได้ที่ศูนย์การแพทย์ฯ อาคารวิทยาการสุขภาพ ชั้น 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 12 กันยายน 2561  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9การคัดเลือก       
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1   ศูนย์การแพทย์ฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร  ได้แก่  วุฒิการศึกษา  และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่ 
ขั้นตอนที่ 2   ศูนย์การแพทย์ฯ จะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก         
ศูนย์การแพทย์ฯ กำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้

11เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้  ศูนย์การแพทย์ฯ จะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ  และหรือศูนย์การแพทย์ฯ อาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3  ศูนย์การแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
11.4  การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย ศูนย์การแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP