ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ELSEVIER ในการเสริมสร้างศักยภาพและเผยแพร่ตีพิมพ์งานวิจัย"

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้กำหนดจัดอบรมเรื่อง "เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ELSEVIER ในการเสริมสร้างศักยภาพและเผยแพร่ตีพิมพ์งานวิจัย" ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารฯ วิทยากรโดย คุณนัฐพล สีสุรักษ์ (Elsevier Training Consultant)

หัวข้อการอบรมมีดังนี้
เวลา 13.00 - 14.30 น.
# Introduction to ELSEVIER & ELSEVIER with WU Research
# Searching for Research Content
# Peer – Review Articles
# Datasets
# Conferences & Events
# Funding & Careers

เวลา 14.30-16.00 น.
# Publication with ELSEVIER
# Finding the Right Journals
# Preparing Paper for Submission
# Understanding Submission Process
# Sharing and Promoting Article

ผู้สนใจเข้าอบรม กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/6GsydtKHer15uZqQ2

รับจำนวนจำกัด 35 คน เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ โทรศัพท์ 075-673565 อีเมล์ sikosin@wu.ac.th
คุณกิตติพร ศรีเพ็ชร โทรศัพท์ 075-673344 อีเมล์ wulibrary@gmail.com


TOP