ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาระบบสารสนเทศ) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (งานพัฒนาระบบสารสนเทศ) จำนวน 4 อัตรา สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ก. รายชื่อ
001 นางสาวสาวิตรี นวลสง
002 นางสาวสุมนรัตน์ อ่อนคล้าย
003 นายสุรพงศ์ พูลพิพัฒน์
004 นางสาวฝนทิพย์ รูปโอ
101 นางสาวปุณยาพร กำเนิดว้ำ

ข. กำหนดการสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 2 อาคารวิทยาการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP