ขอแจ้งการปิดให้บริการของโครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์