ข่าวการศึกษา

เชิญชวนฟังการนำเสนอผลงานภูมิปัญญา ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ของนักศึกษา มวล.

ตามที่ธนาคารออมสินได้มอบทุนอุดหนุนการศึกษาภูมิปัญญา โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑๐ โครงการ บัดนี้นักศึกษาลงภาคสนามเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในพื้นที่และสรุปการทำงานเรียบร้อยแล้วตามกำหนด และจะได้สรุปนำเสนอให้ธนาคารออมสินรับทราบ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จึงเรียนเชิญชวนมาเพื่อร่วมรับฟังกิจกรรมในครั้งนี้

TOP