ข่าวการศึกษา

กิจกรรมสถานการณ์จำลองการจัดการและการช่วยเหลือในสถานการณ์อุบัติภัยหมู่

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์กำหนดจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร : สถานการณ์จำลองการจัดการและการช่วยเหลือในสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน รายวิชา NUR-414 การจัดการภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 85 คน ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

TOP