ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อบรม ถ่ายภาพเบื้องต้น เรียนรู้ง่ายได้ภาพจริง (CLM Graphic ปี 3) วันที่ 1- 2 พฤษภาคม 2555

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดอบรม ถ่ายภาพเบื้องต้นเรียนรู้ง่ายได้ภาพจริง (CLM Graphic ปี 3) ในวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื้อหาการอบรม
เรียนรู้การใช้กล้องถ่ายรูป ฝึกหัดถ่ายรูป เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่มืออาชีพ รวมทั้งการใช้โปรแกรม Photoshop ในการแต่งรูปภาพ เรียนรู้ระบบการจัดการภาพ

รับสมัครผู้เข้าอบรมตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นต้นไป รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากรบรรยายโดย นาวิน เนาวพงศ์ (GLS) จากเว็ปไซต์ www.krungshing.com และนันทพร ขันธศุภหิรัญ
ค่าลงทะเบียน เยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ท่านละ 500 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
โทร.08 6596 3515 , 0 7567 3306, 0 7567 3307, 0 7567 3317, e-mail:hthorani@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://clm.wu.ac.th

** ผู้เข้าอบรมต้องนำกล้องถ่ายภาพมาเอง เพื่อความเข้าใจในภาคปฏิบัติ


TOP