อบรม ถ่ายภาพเบื้องต้น เรียนรู้ง่ายได้ภาพจริง (CLM Graphic ปี 3) วันที่ 1- 2 พฤษภาคม 2555