ข่าวเด่น

รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2561รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาการศึกษาพยาบาล ระดับผู้บริหารการศึกษาพยาบาล จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพรรณ พีระวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคใต้ ในงานการประชุมสามัญประจำปี พิธีแสดงความยินดีพยาบาลดีเด่นวันพยาบาลฯ ซึ่งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษา เจปี หาดใหญ่ จ.สงขลา
TOP