ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 21/๒๕61 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 21/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดดังนี้
ก. รายชื่อ
1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
002 นางสมฤทัย บัวแย้ม

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์
001 นางสุรีรัตน์ เอื้อสถิตวงศ์
003 นางสาวยุวากร ศิริพิทยา

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Offiice (MS Word, MS Excel
และ MS PowerPoint)
2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ
3. วิชาเฉพาะตำแหน่ง

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 5 กันยายน 2561
- 08.30-10.30 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 10.30-12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย
ณ ห้อง Etesting 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 13.00-15.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร ชั้น 2มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 


TOP