ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนจากโครงการ WU seed camp 2018 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนจากโครงการ WU seed camp 2018 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561ตามที่ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายบริการวิชาการ "วลัยลักษณ์สานฝัน เมล็ดพันธุ์สู่อนาคต (WU Seeds Camp 2018)" เมื่อวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2561 นั้น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก็เป็นอีกหน่วยงานนึงที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางด้านแพทย์ศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางด้านเภสัชศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางด้านกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางด้านพยาบาลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางด้านกายภาพบำบัด และห้องปฏิบัติการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนได้เยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ผ่านทางกิจกรรม และเห็นถึงศักยภาพของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ตลอดระยะเวลาดังกล่าวนักเรียนได้ให้ความสนใจต่อกิจกรรมและศักยภาพของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/?p=3774

TOP