ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนบริการกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 25/๒๕61 ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนบริการกลาง จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 25/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

ก. รายชื่อ
001 นางสาวกาญจนา ส้มแป้น
002 นางสาวจินต์จุฑา โชติกะ
003 นางสาวจิรวรรณ พรหมจรรย์
004 นางสาวศิริพร ช่วยสกุล
005 นางสาวจีรภา ขุนศรีรักษา
006 นางเสาวลักษณ์ จิตรละม้าย
007 นางสาวศุภกานต์ ช่วยชู
008 นางสาวกฤตติยา แย้มเยื้อน
009 นางสาวสรัญญา กูหมาด
010 นางสาวรุจิรา อินธานี
011 นางสุรีรัชก์ คำหอม
012 นางธนัญญา จันทร์ภักดี
013 นางสาวมัฒธณิตาศ์ ตันประเสริฐวงศ์
014 นางสาวรัตนา ศรีเอียด
015 นางสาวธิดารัตน์ ยลธรรธรรม
016 นางสาวกัญญาณัฐ รอดแก้ว
017 นางสาวนันทกาญจน์ ขาวทอง
018 นางสาวลัดดาวรรณ สังข์ทอง

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel
และ MS PowerPoint)
2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้อง Etesting 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 08.30-10.30 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 10.30-12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย

 


TOP