ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 20/๒๕61 ตำแหน่งพนักงานธุรการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 20/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

ก. รายชื่อ

001 นางกชพรรณ ศิริรัตน์
002 นางสาวอนรรฆมณี วังสะวิบูลย์
003 นางสาวจิรวรรณ พรหมจรรย์
004 นางสาวสรัญญา กูหมาด
005 นางสาวจิระวรรณ ดวงมุสิก
006 นางสาวกานต์สิรี กังเซ่ง
007 นางสาวลลิตา สุวรรณมณี
008 นายธนกฤต เล่นทัศน์

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้

1. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (MS Word, MS Excel
และ MS PowerPoint)
2. วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น
สรุปความ และเขียนเรียงความ

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้อง Etesting 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 08.30-10.30 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 10.30-12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP