ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 37/2554 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 12 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 23 มกราคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อดังนี้

อัตราที่ 1 ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเทคโนโลยีการหมัก
-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก-

อัตราที่ 2 ตำแหน่งอาจารย์ ด้านวิศวกรรมพันธุศาสตร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ดร.พิจักษ์ สัมพันธ์

 


TOP