ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ถ่ายภาพ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้วปรากฏว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ บริษัทฉายาจิตรกร (ยิ้ม-นวลจันทร์) จำกัด

ในการนี้ขอให้ บริษัทฉายาจิตรกร (ยิ้ม-นวลจันทร์) จำกัด มาติดต่อที่ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่มาติดต่อตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

TOP