ข่าวการศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ รุกพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเตรียมพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมประสานสุขวิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศและการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานในต่างประเทศหลังสำเร็จการศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษายังต่างประเทศ เพื่อสร้างสมรรถนะความเป็นสากลให้แก่บัณฑิต เพิ่มประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตต่างแดน ตลอดจนให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในต่างประเทศ โดยการจัดค่าย International Cooperative Education Camp 2018 ครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ และเป็นการตอกย้ำนโยบายของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่ความเป็นสากล หรือ World Class University ซึ่งจะทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีทั้งความรู้และทักษะการปฏิบัติต่างๆในการใช้ชีวิตต่างแดน

การจัดค่ายในครั้งนี้มีนักศึกษาที่มีความสนใจปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศเข้าร่วมประมาณ 50 คน จากสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ภายในค่ายเป็นไปอย่างอบอุ่น นักศึกษาได้รับความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม พร้อมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ และในการเป็นทูตวัฒนธรรมไทยได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ประกอบด้วย สถานทูตฯ สถานกงสุล สถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชต่างๆ กว่า 17 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถมีสถานที่ปฏิบัติสหกิจศีกษาที่มีคุณภาพต่อไป

ประมวลภาพ

TOP