ข่าวสมัครงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีพันธกิจสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib) และระบบสหบรรณานุกรมสำหรับสถาบันการศึกษา (Union Catalog of Academic Libraries in Thailand) มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานจำนวน 2 อัตรา

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
- Web Developer 1 อัตรา
- Application Developer 1 อัตรา

3. อัตราเงินเดือน
• อัตราเดือนละ 17,400 บาท ทดลองงาน 3 เดือน หากผ่านการทดลองงาน จะได้รับเงินเดือน 19,000 บาท
• มีประสบการณ์ทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• ทั้งนี้อาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงาน
• สามารถเดินทางไปทำงานยังต่างจังหวัดได้ทุกจังหวัด

3. วุฒิการศึกษา
• มีวุฒิปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาในตระกูล .Net, HTML 5 หรือภาษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ได้ (Web Developer)
• สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาในตระกูล .Net (Application Developer)
• มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษา SQL และสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Oracle ได้

4. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
• สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
• สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 ด้วย

5. คุณสมบัติอื่น ๆ
• มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
• เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
• เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
• เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
• ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
• สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
• ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
• ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด
• มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

7. การสมัคร
• ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่งนี้ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่

หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ชั้น 1 โซน G
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้โดยเขียนใบสมัครด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://hr.wu.ac.th/JU/tem.pdf แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่

หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ชั้น 1 โซน G
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0864788442 075672299 , 075672287 วงเล็บมุมซองว่าสมัครงานโครงการ WULIB (โทรมาแจ้งด้วย)

แสกนหลักฐานการสมัครงานพร้อมใบสมัครงาน มาที่ chirawan_good@hotmail.com


TOP