ข่าวทั่วไป

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2561

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2561 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ) จำนวน 3 พื้นที่ คือ โรงอาหาร 1 โรงอาหาร 4 และศูนย์อาหารกลางคืน ประกอบด้วยร้านอาหารประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ร้านอาหารภายในโรงอาหาร 1 จำนวน 3 ร้าน เฉพาะอาหารว่าง อาทิ ขนมขบเคี้ยว อาหารเช้า ขนมจีบ-เต้าหู้-เกี๊ยว-ซาลาเปา ขนมไทย ถั่วทอด เต้าหู้ทอด ไทยากี้ หรืออาหารอีสาน หรืออาหารที่ไม่มีการปรุง
2. ร้านอาหารภายในโรงอาหาร 4 จำนวน 2 ร้าน เฉพาะอาหารว่าง อาทิ ขนมขบเคี้ยว อาหารเช้า ขนมจีบ-เต้าหู้-เกี๊ยว-ซาลาเปา ขนมไทย ถั่วทอด เต้าหู้ทอด ไทยากี้ หรืออาหารที่ไม่มีการปรุง
3. ร้านอาหารภายในศูนย์อาหารกลางคืน

3.1 โซน A จำนวน 1 ร้าน ได้แก่ อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว หรืออาหารว่าง หรืออาหารอีสาน หรืออาหารที่ไม่มีการปรุง
3.2 โซน C จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ อาหารตามสั่ง หรืออาหารว่าง หรืออาหารอีสาน หรืออาหารที่ไม่มีการปรุง จำนวน 1 ร้าน และเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน
3.3 โซน E จำนวน 10 ร้าน (สามารถเปิดบริการได้ภายหลังการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างศูนย์อาหารกลางคืนเสร็จสิ้น ซึ่งระยะเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) เปิดรับสมัครร้านดังนี้

- อาหารตามสั่ง จำนวน 2 ร้าน
- อาหารจานเดียว จำนวน 2 ร้าน
- ข้าวแกง จำนวน 1 ร้าน
- อาหารว่างต่าง ๆ จำนวน 2 ร้าน
- ผลไม้ จำนวน 1 ร้าน
- เครื่องดื่ม จำนวน 2 ร้าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ต้องมีประสบการณ์ในการจำหน่ายอาหารหรือการให้บริการตามประเภทของร้านที่สมัคร
2.ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าประกอบการกับทางราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
3.ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการที่ทำสัญญาการให้บริการร้านค้าร้านอาหารกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ก่อนแล้ว

หลักฐานในการยื่นสมัคร (ต้องเป็นของผู้ประกอบการที่ยื่นสมัคร)
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.ใบคำร้องขอเข้าประกอบการ 1 ชุด
4.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 1 ฉบับ
6.หนังสือมอบอำนาจต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประกอบการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบคำร้องแทน 1 ฉบับ
เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และนำเอกสารสมัครมายื่นภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมตัวอย่างอาหารพร้อมภาชนะสำหรับใส่อาหาร ที่จะใช้บริการและจำหน่าย อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง โดยจะแจ้งให้ทราบวันเวลาและสถานที่ในการพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (075) 673852 หรือ 089-8965165 (คุณณัชธัญนพ)


ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2561

TOP