รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS)