ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS)


 

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการจัดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) ให้กับครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ จำนวน ๒๒ คน ระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดต้อนรับและมอบเกียรติบัตรพร้อมกล่าวปิดการอบรม

ประมวลภาพ

TOP